Arvydo Guogio asmeninis tinklalapis

Publikacijos (publications, 2000-2020)

Mokslo publikacijos (2000-2020) Scientific publications

2019

Arvydas Guogis, Adomas Vincas Rakšnys  Contradictions and Challenges to the Creation of Welfare States and their Public Governance // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 2019, No.4, p.69-82.

Arvydas Guogis, Adomas Vincas Rakšnys The Problem of Establishing Welfare State Models, their Values and Coherence with the Public Administration Models// Regional Formation and Development Studies, 2019, , No 3 (29), p. 64-72.

Arvydas Guogis, Adomas Vincas Rakšnys Crises and Neoliberalism – Sustainable Development and a Welfare State?// Central European Political Science Review, 2019, vol. 20, No 78, p. 157-169.

Skaidrė Žičkienė, Arvydas Guogis, Dangis Gudelis Darnaus vystymosi teorinė samprata ir jos praktinė reikšmė//Tiltai, 2019, p. 108-123.

Giedrė-Svirbutaitė Krutkienė, Arvydas Guogis Gerovės šovinizmas// STEPP: Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, 2019, Vol. 19, p.58-70.

Arvydas Guogis  “The Problem of Coherence of Welfare States and Public Administration Models in the West and CEECs” – Collection of research papers. II-nd International scientific-practical conference “International Security in the Frame of Modern Global Challenges”, Vilnius, Kyiv: Mykolas Romeris university, Kyiv National Economic University after Vadym Hetman, 2019.06.10, p.44-47.

2018

Jaroslav Dvorak, Raita Karnite, Arvydas Guogis The Characteristic Features of Social Dialogue in the Baltics // STEPP: Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, 2018, Nr.16, p.26-36.

2017

Remigijus Civinskas, Jaroslav Dvorak, Arvydas Guogis The Administrative Side of Industrial Relations in Selected EU Countries: Case of Posted Workers // Montenegrin Journal of Economics, 2017, vol. 13, No 4, p.131-147.

Arvydas Guogis, Adomas Vincas Rakšnys Socialiniai ir ekonominiai prekariato plėtros aspektai // Socialinis darbas. Patirtis ir metodai, 2017, 19, Nr.1, p.11-22.

Adomas Vincas Rakšnys, Arvydas Guogis The Mechanisms of the Changes of Organizational Culture of the Public Sector in the Context of New Public Management // Central European Political Science Review , 2017, vol. 18, No 67. p. 82 – 103.

Adomas Vincas Rakšnys, Arvydas Guogis Nacionalinių kultūrų svarba siekiant viešojo sektoriaus modernizavimo reformų veiksmingumo // Tiltai , 2017, vol. 76, No 1, p.13-26.

2016

1) Arvydas Guogis Social Dialogue in Lithuania: Achievements and Drawbacks in the Way Out of the Crisis // Central European Political Science Review, 2016, vol.17,No 65, p. 108-149.

2) Arvydas Guogis, Iveta Reinholde, Urtė Lina Orlova Democracy and Governance in Public Services: The Case of Residential Care in Lithuania // Revija za Socijalnu Politiku (Croatian Journal of Social Policy), 2016, vol. 23, No 2, p. 181-194.

3) Arvydas Guogis, Adomas Vincas Rakšnys Improvement of Public Governance by Olof Palme and His Historical Ideological Heritage (30 Years after the Assassination of Palme in Stockholm) // Regional Formation and Development Studies, 2016, Nr. 2 (19), p. 35-43.

4) Arvydas Guogis, Gediminas Kazėnas, Adomas Vincas Rakšnys The Problem of Implementation of Genuine Democracy in Lithuania // (ed.) Janos Simon.  25 Eve Szabadon Kozep-Europaban, 2016, Budapest:  CEPOLITI Kiado. p. 100-115.

5) Adomas Vincas Rakšnys, Arvydas Guogis Neoliberalizmo idėjų įgyvendinimo ypatumai Čilėje // Tiltai, 2016, Nr. 1, p.1-23.

6) Adomas Vincas Rakšnys, Arvydas Guogis Viešojo administravimo naratyvai ir ateities tendencijų vystymasis: neo-vėberinės valstybės link // Viešoji politika ir administravimas, 2016, T.15, Nr.1, p. 113-125.

2015

1)     Adomas Vincas Rakšnys, Arvydas Guogis Nihilizmas kaip kultūrinė dedamoji ir naujojo viešojo valdymo būtinybė // Socialinių mokslų studijos, 2015, Nr.7 (2), p.218-231.

2) Arvydas Guogis Socialinės atskirties mažinimo problema Europos Parlamento rekomendacijų kontekste // Socialinis darbas. Patirtis ir metodai, 2015, Nr. 2, p. 9-24.

3)      Adomas Vincas Rakšnys, Arvydas Guogis, Aleksandras Minkevičius The Problem of Reconciliation of New Public Governance and Postmodernism: the Conditions of Returning to Communitarianism // Trames, 2015, 19 (69/64), Nr. 4, p. 333-353.

4)      Arvydas Guogis Lietuvos socialinio dialogo bruožai // Mokslas ir technika, 2015, Nr. 10-11, p.29 – 33.

5)      Arvydas Guogis, Adomas Vincas Rakšnys Globalization as a Challenge to New Public Governance // Central European Political Science Review, 2015, vol. 16, No 61, p.55-72.

6)      Adomas Vincas Rakšnys, Arvydas Guogis Socialinės atsakomybės reikšmė viešojo administravimo modeliuose. (red. Skaidrė Žičkienė). Socialinė atsakomybė verslo ir viešajame sektoriuje. Šiaulių universitetas ISBN: ISBN 978-603-8173-00-2, 11/2015, p.73-86.

7) Adomas Vincas Rakšnys, Arvydas Guogis Postmodernistinis vartotojiškumas kaip gentinės rinkodaros formavimosi priežastis ir vystymosi tikslas // Tiltai, 2015, Nr.1, p.1-16, ISSN 1392-3137.

2014

Adomas Vincas Rakšnys, Arvydas Guogis Changes in Public Administration and the Development of Postmodernity // Central European Political Science Review, 2014, vol. 15, No 57,  p.58-78.

Arvydas Guogis, Dainius Bernotas On the Part of Western Discoveries in Research of Welfare State Models // Socialinis darbas: patirtis ir metodai, 2014. Nr. 14 (2), p. 9-22, ISSN 2029 – 0470 (spausdintas), ISSN 2029-5820 (internete).

Arvydas Guogis, Adomas Vincas Rakšnys Naujoji viešoji vadyba – kaip postmodernios vartotojiškos kultūros produktas? // Socialinių mokslų studijos, 2014, Nr. 2 (6), p.349-360.

Arvydas Guogis Kai kuriesocialiniai-politiniai gerovės valstybių kūrimo Europoje ir Lietuvoje aspektai (Considering  Some Socio-political aspects of Welfare States Creation in Europe and Lithuania) // Filosofija. Sociologija, 2014, T.25, Nr.2, p.71-79.

Arvydas Guogis, Adomas Vincas Rakšnys Viešojo administravimo modelių vystymosi perspektyvos modernizmo ir postmodernizmo idėjų šviesoje // Tiltai, 2014, Nr.2, p.19-30.

Mantas Bileišis, Arvydas Guogis, Aušra Šilinskytė GovernmentCommunity Conflict: the Lithuanian Public Governance Challenge // Viešoji politika ir administravimas, 2014, T.13, Nr.1, p.22-35.

2013

Arvydas Guogis What Kinds of New Branding in Administration is Necessary to Apply in European Public and Non-profit Sectors? A Particular Reference to Eastern European Countries // Responsibility and Sustainability: Socioeconomic. Political and Legal Issues. Leon, 2013, vol. 1 (2), p.1-6.

Arvydas Guogis Considering the Negative Impacts of Globalization on the Social Sphere and the Alternative of the New Governance // Sveikatos politika ir valdymas, 2013, Nr.1, p.7-14.

Arvydas Guogis Apie formalią, bet ne realią demokratiją Lietuvoje // Gairės, 2013, Nr. 7, p.6-9.

Arvydas Guogis Dėl gerovės valstybių kūrimo Europoje ir Lietuvoje bei tarptautinių rekomendacijų // Mokslas ir technika, 2013, Nr.10, p.36-39.

Arvydas Guogis Ekonominės krizės poveikis gerovės valstybės ir socialinės apsaugos sistemų sampratai Europos Sąjungoje (Brussels: European Parliament, 2013), p.1-13.

Arvydas Guogis Dėl socialinės krizės, globalizacijos ir rizikų suvaldymo aktualumo // Gairės, 2013, Nr.9 (228), p.16-19.

Arvydas Guogis „Naujasis viešasis valdymas“ kaip pilietinė vertybė: lyginamieji teoriniai pasvarstymai // Mokslas ir technika. Vilnius: Mokslas ir technika. ISSN 0134-3165. 2013, Nr. 2, p. 33-39.

Arvydas Guogis Lietuvos ekspertų socialinės politikos modelio sampratos problema // Tiltai : socialiniai mokslai = Bridges : social sciences = Brücken / Klaipėdos universitetas. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1392-3137. 2013, Nr.2, p. 163-175

Arvydas Guogis How can the New Governance Benefit the World and Lithuania? // Central European Political Science Review, Budapest, 2013, Vol. 14, No. 51, p.73-80

Arvydas Guogis, Dainius Bernotas Reforming Social Security in a Transition Economy: The Comparative Case of Lithuania, Latvia and Estonia: European Social Model: conference papers, Rome, p.102.

Arvydas Guogis „Naujasis viešasis valdymas“ kaip pilietinė vertybė: lyginamieji teoriniai pasvarstymai // Mokslas ir technika. Vilnius: Mokslas ir technika. ISSN 0134-3165. 2013, Nr. 2, p. 33-39.

Arvydas Guogis Kuo „Naujasis viešasis valdymas pranašesnis už „Naująją viešąją vadybą“ ? // Gairės. Vilnius: Mūsų gairės. ISSN 1392 – 0251. 2013, Nr. 3, p. 31-32.

Arvydas Guogis Stiprėja Oslo aukštosios mokyklos ir Mykolo Romerio universiteto bendradarbiavimas. // Mokslas ir technika. Vilnius : Mokslas ir technika. ISSN 0134-3165. 2013, [Nr.] 3(642), p. 6.

Arvydas Guogis, Aušra Šilinskytė „Naujasis viešasis valdymas“ kaip pilietinė vertybė: Lietuvos bendruomenių aktyvumo atvejis // Tiltai : socialiniai mokslai = Bridges : social sciences = Brücken / Klaipėdos universitetas. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1392-3137. 2013, Nr.1, p. 27-37.

Arvydas Guogis Naujojo viešojo valdymo problema – po hierarchinės ir Naujosios viešosios vadybos paradigmų rezultatų // Mokslas ir technika, 2013, Nr.11 (650), p.38-40.

2012

Jolanta Aidukaitė, Natalija Bogdanova, Arvydas Guogis Gerovės valstybės kūrimas Lietuvoje: mitas ar realybė? Monografija / Vilnius : UAB „ Spaudmeta“, 2012. ISBN 978-609-95257-6-1. 412 p.

Arvydas Guogis Lietuvos ekspertų ir kitų veikėjų socialinės politikos modelio samprata // Mokslas ir technika. Vilnius: Mokslas ir technika. ISSN 0134-3165. 2012, Nr. 12, p. 30-33.

Arvydas Guogis Gerovės valstybių modelių tipologizavimo problemos. // Mokslas ir technika. Vilnius : Mokslas ir technika. ISSN 0134-3165. 2012, [Nr.] 1(631), p. 28-29

Arvydas Guogis Palyginamoji gerovės modelių ir socialinio administravimo analizė // Tiltai : socialiniai mokslai = Bridges : social sciences = Brücken / Klaipėdos universitetas. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1392-3137. 2012, [Nr.] 1(58), p. 31-42.

Arvydas Guogis, Vainius Smalskys, David Ferraz Is there a New Governance paradigm? The Lithuanian and Portuguese cases// Latvijas Zinatnu Akademijas Vestis (section „A“ Humanities and Social sciences): mokslo darbų žurnalas. – ISSN 1407-0081.- Riga (Latviensis academia scientarum (Latvijos mokslų akademija)).-2012, Nr. 1-2 (66), p. 55-74

Arvydas Guogis, Dainius Bernotas Development of social security in Lithuania: achievements and drawbacks//Forum Bosnae. Sarajevo: Medunarodni forum Bosna. ISSN 1512-5122. 2012, [no.] 55, p. 150-165.

Arvydas Guogis Kai kurie Švedijos socialdemokratijos ideologiniai aspektai socialiniu požiūriu // Socialinis darbas: mokslo darbų žurnalas = Social Work (research papers).- ISSN 1648-4789 – Vilnius. – 2012, Nr. 11 (1), p. 59-71.

Arvydas Guogis Pietų Europos gerovės modelis: Ispanijos atvejo problemos .// Viešoji politika ir administravimas = Public Policy and Administration: mokslo darbų žurnalas. – ISSN 1648-2603. – Vilnius. – 2012, T. 11, Nr. 2, p.213-221

Arvydas Guogis Diskusijai dėl Šiaurės šalių gerovės valstybės modelio : kas yra socialinės rinkos ekonomika. // Gairės : mėnesinis visuomenės gyvenimo, politikos, kultūros ir istorijos žurnalas. Vilnius : Mūsų gairės. ISSN 1392-0251. 2012, Nr. 6(215) (rugpjūtis), p. 26-27.

Arvydas Guogis, Natalija Bogdanova Sovietinio socialinės apsaugos modelio funkcijos bei raida // Politologija: mokslo darbų žurnalas = Politology (research papers).- ISSN 1392-1681 – Vilnius. – 2012, T. 2 (66), p. 32-77.

Arvydas Guogis Lietuvos socialinio modelio bruožai: defektyvaus vystymosi aspektai // Tiltai : socialiniai mokslai = Bridges : social sciences = Brücken / Klaipėdos universitetas. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1392-3137. 2012, [Nr.] 2(59), p. 15-28.

Arvydas Guogis, Audrius Bitinas On the Causes and Direction of the Development of the Lithuanian Social Policy Model and its Guarantees// Socialo zinatnu vestnesis (Social sciences bulletin): mokslo darbų žurnalas. – ISSN 1691-1881. – Daugavpils, 2012. Nr.1, p.108-123.

2011

Arvydas Guogis The Development of Soviet Social Security System and Lithuania // Central European Political Science Review (mokslo darbai), 2011, vol. 12, No 43, p.118-134

Arvydas Guogis Pažangaus Gerovės normatyvinio modelio paieškos Europos ir Lietuvos kontekste // Filosofija. Sociologija: mokslo darbų žurnalas – ISSN 0235-7186.- Vilnius.- 2011, T.22, Nr.4, p.365-372.

Vainius Smalskys, Arvydas Guogis Public administration reforms in Lithuania and possibilies for new governance // Государственное управление и государственная служба = Viešasis administravimas ir valstybės tarnyba = Public Administration and Civil Service: mokslo darbų žurnalas. – ISSN 1994 – 2370. – Acтана, АГУ при Президенте Казахстана. – 2011/12, Нo.4, c. 151-157.

Arvydas Guogis, Romualdas Kacevičius The relationship between informational policy and the changes in social capital: central and peripherical differences in Lithuania // Академічний огляд = Academic review : економiка та прiдприэмництво / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. ISSN 2074-5354. [№] 2(35) (2011), p. 146-155

Arvydas Guogis Economization in crisis and the values of new governance and social Europe : Lithuanian case // CEPSA annual conference 2011 “Multilevel politics: intra- and inter-level comparative perspectives” : Vienna 27-29 October, 2011 [elektroninis išteklius] / Austrian Political Science Association (AuPSA), Central European Political Science Association (CEPSA), University of Vienna. Vienna : CEPSA, 2011. P. 1-12. Prieiga per internetą: <http://www.cepsa.at/ablage/2011/paper_guogis.doc>.

Arvydas Guogis Pietų Europos gerovės modelis: Ispanijos atvejo problemos // Proveržio beieškant : nacionalinė Lietuvos sociologų konferencija, 2011 m. lapkričio 25 d. [elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas, Lietuvos sociologų draugija. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2011. P. 8. Prieiga per internetą: Pranešimų-anotacijos1.pdf.

 

Arvydas Guogis, Mantas Bileišis Social aspect in governance as a consequence of the contradictions of globalization: analysis of trends

after 2008 // ESA 10th conference “Social relations in turbulent times”. Abstract book : Geneva, 7-10 September 2011 / European Sociological Association, University of Geneva & Swiss Sociological Association. Geneva : European Sociological Association, 2011. ISBN 2940386188978. ISBN 2940386185. P. 674. Prieiga per internetą: ESA2011 Abstracts Book.pdf.

Arvydas Guogis, Audrius Bitinas Valstybinio socialinio draudimo fondo finansavimas: įmokų surinkimo problematika // Socialinių mokslų studijos = Societal Studies : mokslo darbų žurnalas – ISSN 2029-2236 (print), ISSN 2029-2244 (online). – Vilnius. – 2011, Nr. 3 (2), p.551-574.

Arvydas Guogis, Boguslavas Gruževskis Socialdemokratijos problema visuomenėje: socialinio teisingumo ir naujojo viešojo valdymo aspektai // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos = Economics and Management: Current Issues and Perspectives: mokslo darbų žurnalas – ICID 953660. – Šiauliai. – 2011, T.21, Nr. 1, p.6-15.

Аrvydas Guogis, Andrius Stasiukynas On Relationships Between Municipal and Non-governmental Organisations in Lithuania // Viešoji politika ir administravimas = Public Policy and Administration: mokslo darbų žurnalas – ISSN 1648-2603. – Vilnius. – 2011, Nr. 10 (1), p. 115-126.

Arvydas Guogis, Dangis Gudelis Integrating Public and Business Management: a Model of Interaction Between Public and Private Sectors // International Review on Public and Nonprofit Marketing. – ISSN 1865-1984. – Heidelberg: Springer, 2011, – Vol. 8, No 1, p.1-9.

Arvydas Guogis, Romualdas Kacevičius Informacinės politikos ryšys su socialinio kapitalo pokyčiais : Lietuvos centro ir periferijos skirtumai. // Mokslas ir technika. Vilnius : Mokslas ir technika. ISSN 0134-3165. 2011, [Nr.] 7-8(625-626), p. 26-28.

Arvydas Guogis The notion of social market economy : what is new in social science approach? // Tiltai : socialiniai mokslai = Bridges : social sciences = Brücken / Klaipėdos universitetas. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1392-3137. 2011, [Nr.] 4(57), p. 43-50.

Arvydas Guogis Pietų Europa ir Gerovės valstybės modelis. // Gairės : mėnesinis visuomenės gyvenimo, politikos, kultūros ir istorijos žurnalas. Vilnius : Mūsų gairės. ISSN 1392-0251. 2011, Nr. 7(206), p. 36-39

Arvydas Guogis Švedų “funkcinis socializmas” – humaniško socializmo forma. // Gairės : mėnesinis visuomenės gyvenimo, politikos, kultūros ir istorijos žurnalas. Vilnius : Mūsų gairės. ISSN 1392-0251. 2011, Nr. 8(207), p. 32-35

Arvydas Guogis, Marius Urvikis Socialinė gerovė, naujoji viešoji vadyba ir naujasis viešasis valdymas: šiuolaikiniai iššūkiai // Viešasis administravimas. Vilnius: Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija, ISSN 1648-4541, 2011, Nr. 3,p.77-86.

2010

Arvydas Guogis, Andrius Stasiukynas, Romualdas Kacevičius Municipalities and Non-governmental Organizations in Two Lithuanian Districts: View from Two Models // Facta Universitatis. Series: Philosophy, Sociology, Psychology and History: mokslo darbų zurnalas – ISSN 0354-4648. – Nis, 2010, Vol. 9, No. 1, p.73-97.

Arvydas Guogis Atmesti ar „pataisyti“ kapitalizmą? Socialinio teisingumo svarba krizės akivaizdoje// Filosofija. Sociologija: mokslo darbų žurnalas – ISSN 0235-7186 – Vilnius.- 2010, T.21, Nr.2, p.83-91.

Arvydas Guogis, Audrius Bitinas, Liudmila Migun, Greta Važgytė Socialinių paslaugų tobulinimas Lietuvos savivaldybėse: Vilniaus ir Varėnos rajonų atvejų tyrimai// Socialinis darbas: mokslo darbų žurnalas.- ISSN 1648-4789 – Vilnius. – 2010, Nr. 9 (1), p. 18-26.

Arvydas Guogis New Governance Versus New Public Management: Contradictions or Supplements: the Lithuanian Case // Forum Bosnae. – ISSN 1512 5122. – Sarajevo. Medunarodni Forum Bosna., 2010, No 51, p.28-39.

Arvydas Guogis, Boguslavas Gruževskis Ar reikia kitokio Lietuvos visuomenės socialinės raidos modelio? // Socialinių mokslų studijos. – ISSN 2029-2236. – Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010, Nr. 3(7), p.19-35.

Arvydas Guogis, Mantas Bileišis, Romualdas Kacevičius The Contradictions of Globalization: the Threats to Public and Private Sectors Development in the World after 2008 // Tiltai. – ISSN 1392-3137. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2010, Nr. 3 (52), p. 53-64.

Arvydas Guogis Naujasis viešasis valdymas // Viešasis valdymas: vadovėlis (ats. red. Vainius Smalskys). – ISBN 978-9955-19-185-8. – Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010, p. 137-149.

Arvydas Guogis, Romualdas Kacevičius On the Direction of Development of Lithuanian Social Policy Model // ICCEES VIII World Congress. Eurasia: Prospects for Wider Cooperation: Abstracts, 2010. 07.26-31. ICCEES International Council for Central and East European Studies. Stockholm: The Swedish Society for Study of Russia, Central and Eastern Europe and Central Asia (sallskapet), 2010, p.147.

Arvydas Guogis Social Economy Notion: What‘s New in Social Sciences Approach // Social Economy and Poverty Reduction: International Conference, 14-15 October, 2010. Vilnius: Mykolas Romeris University, p. 1-16 (elektroninis išteklius)

Arvydas Guogis Socialinės politikos modeliavimas Europos integracijos procese; Lietuvos atvejis // Ar gali sociologija pakeisti Lietuvos visuomenę? : nacionalinė Lietuvos sociologų konferencija: programa ir tezės, 2010.11.26. Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos sociologų draugija. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2010, p.27.

2009

Arvydas Guogis, Harold Koht Why Not the Nordic Welfare State Model in Lithuania? Trends in Lithuanian and Norwegian Social Policies // (eds. Jolanta Aidukaitė) Poverty, Urbanity and Social Policy: Central and Eastern Europe Compared: monografija – ISBN: 978-1-60741-100-0. – New York: Nova Science Publishers.- 2009, p.250-277.

Arvydas Guogis Neoliberalaus modelio žlugimas Lotynų Amerikoje – ar kairioji alternatyva atneš pažangą?// Tiltai: mokslo darbų žurnalas. – ISSN 1392-3137. – Klaipėda. – 2009, Nr.4 (49), p.103-115.

Arvydas Guogis, Audrius Bitinas The Lithuanian Social Policy Model – On the Direction of Development and Guarantees of the Model// Central European Political Science Review: mokslo darbų žurnalas. – ISSN 1586-4197. – Budapest. – 2009, – Vol. 10, Nr.36-37, Summer-Fall, p. 99-111.

Arvydas Guogis, Dangis Gudelis Viešojo administravimo ir verslo vadybos integracijos perspektyvos: viešojo ir privataus sektorių sąveikos modelis// Viešoji politika ir administravimas: mokslo darbų žurnalas. – ISSN 1648-2603. – Vilnius. – 2009, – Nr. 28, p. 23-28.

Arvydas Guogis, Romualdas Kacevičius, Andrius Stasiukynas The Problems of Interaction between Municipalities and Non-governmental Organizations in Two Lithuanian Municipalities: View from the Social Models // Socialo zinatnu vestnesis (Social sciences bulletin): mokslo darbų žurnalas. – ISSN 1691-1881. -Daugavpils.- 2009, Nr.1, p.7-17.

Arvydas Guogis, Andrius Stasiukynas The Problems of Interaction between Municipalities and Non-governmental Organizations in Lithuanian Municipalities: View from the Social Models // The 17th NISPAcee Annual Conference 2009 “State and Administration in a Changing World” 14-16 May, Budva, Montenegro [Elektroninis išteklius].Budva : NISPAcee, 2009.

Arvydas Guogis Social Justice as the Problem for Research and Social Administration in Lithuania // Final International Conference „The Future of the Social Sciences and Humanities“ 22-23 October, Brussels, Belgium [Elektroninis išteklius] Brussels, European Commission, 2009.

Arvydas Guogis Is New Governance Supplementary or Opposite of New Public Management? : Lithuanian Case // International Conference „For Administrative Development: Towards Excellence in Public Sector Performance“ 1-4 November, Riyadh, Saudi Arabia [Elektroninis išteklius] Riyadh, Saudi Arabia, 2009.

Arvydas Guogis, Romualdas Kacevičius Interaction of Municipalities and Non-governmental Organizations in Two Lithuanian Districts: View from Two Models // International Conference „For Administrative Development: Towards Excellence in Public Sector Performance“ 1-4 November, Riyadh, Saudi Arabia [Elektroninis išteklius] Riyadh, Saudi Arabia, 2009.

2008

Arvydas Guogis, Dangis Gudelis, Andrius Stasiukynas The Importance of the NGO-municipal Relations in Developing Local Democracy. A Case Study of Two Lithuanian Municipalities // International Review on Public and Nonprofit Marketing = Tarptautinė viešojo ir nevyriausybinio marketingo apžvalga: mokslo darbų žurnalas. – ISSN 1865-1704. – Heidelberg. – 2008, Nr.1, vol.5, p.15-33

Arvydas Guogis, Dainius Bernotas Lithuanian Social Policy model: Why Does it not Resemble the Swedish One? // Facta Universitatis. Series: Philosophy, Sociology, Psychology and History = Universiteto faktai. Serija: Filosofija, sociologija, psichologija ir istorija: mokslo darbų žurnalas. – ISSN 0354-4648. – Niš.- 2008, Nr. 1, vol.7, p.13-23

Arvydas Guogis, Dangis Gudelis, Andrius Stasiukynas The Importance of the NGO-municipal Relations in Developing Local Democracy: Case Study of Two Lithuanian Municipalities // Civil Society, Local Government and Human Services in the Baltic Sea Region. Papers from the NOBA research project. HiO-report = Pilietinė visuomenė, savivalda ir socialinės paslaugos Baltijos jūros regione. NOBA tyrimų projekto medžiaga : Oslo aukštosios mokyklos mokslo darbų žurnalas. – ISSN 0807-1039. – Oslo.- 2008, Nr. 15, p.97-113

Arvydas Guogis, Romualdas Kacevičius, Andrius Stasiukynas The Problems of Interaction Between Municipalities and Non – governmental Organizations in Two Lithuanian Municipalities: View from the Social Models // Socialo zinatnu vestnesis (Social sciences bulletin) = Socialinių mokslų biuletenis: mokslo darbų žurnalas. – ISSN 1691-1881. – Daugavpils.- 2008, Nr. 2, p.20-30

Arvydas Guogis Dėl Lietuvos socialinės apsaugos sampratos // Socialinis darbas = Social Work: mokslo darbų žurnalas. – ISSN 1648-4789. – Vilnius.- 2008, Nr. 7(2), p. 10-20

Arvydas Guogis Apie naujo lyginamojo turinio reikšmę šiuolaikiniame socialiniame moksle // Tiltai = Bridges: mokslo darbų žurnalas. – ISSN 1392-3137. – Klaipėda. – 2008, Nr.4 (45), p.4-12

2007

Arvydas Guogis On the Differences Between the Lithuanian and Swedish Social Models // Socialo zinatnu vestnesis (Social sciences bulletin) = Socialinių mokslų biuletenis: mokslo darbų žurnalas. – ISSN 1691-1881. – Daugavpils.- 2007, Nr.1, p.112-127

Arvydas Guogis, Dainius Bernotas Reforming Social Security in Transition Economy: the Comparative Case of Lithuania, Latvia and Estonia // Social Science Tribune = Socialinių mokslų tribūna: mokslo darbų žurnalas – ISSN 1105-1167. – Volos. – 2007, Nr. 49, vol.13, p.5-23

Arvydas Guogis Why Lithuanian Model of Social Welfare Provision Does Not Resemble the Nordic One? // Caiete sociologice = Sociologinė apžvalga:: mokslo darbų žurnalas. – ISSN 1583-3615. Cluj – Napoca. – 2007, Nr.5, p. 35-45

Arvydas Guogis Naujosios viešosios vadybos įgyvendinimo Šveicarijoje aspektai // Viešoji politika ir administravimas = Public Policy and Administration: mokslo darbų žurnalas. – ISSN 1648-2603. – Vilnius. – 2007, Nr.20, p.53-57

Arvydas Guogis, Harald Koht On the Diffferences between Lithuanian and Norwegian Models of Social Welfare Provision: Uncertain Transformations – New Domestic and International Challenges: Proceedings of the International Conference. Riga, November 9-11, 2006 – ISBN 9984-802-58-2. – Riga: Latvijas universitate. – 2007, p.148-169

2006

Arvydas Guogis G. Esping-Anderseno ir kitų Vakarų tyrėjų pastebėjimai apie Gerovės Modelius // Lietuvos statistikos darbai = Lithuanian Statistics: Articles, Reports and Studies: mokslo darbų žurnalas. – ISSN 1392 -642X . – Vilnius. – 2006, Nr. 1, p.31-35

Arvydas Guogis Kai kurie socialinio solidarumo praradimo aspektai Vakaruose ir Lietuvoje // Socialinis darbas = Social Work: mokslo darbų žurnalas.- ISSN 1648-4789 – Vilnius. – 2006, Nr. 5 (1), p. 9-13

Arvydas Guogis Socialinės politikos modeliavimas Europos integracijos procese // Viešoji politika ir administravimas = Public Policy and Administration: mokslo darbų žurnalas. – ISSN 1648-2603. – Vilnius. – 2006, Nr. 17, p. 29-41

Arvydas Guogis Kai kurie korporatyvinės socialinės atsakomybės ir socialinio teisingumo aspektai // Viešoji politika ir administravimas = Public Policy and Administration: mokslo darbų žurnalas. – ISSN 1648-2603. – Vilnius. – 2006, Nr. 18, p.73-77

Arvydas Guogis, Dainius Bernotas Globalizacija, socialinė apsauga ir Baltijos šalys: monografija. – ISBN 9955-19-039-6. – Vilnius: MRU leidykla. – 2006, 260 p.

Arvydas Guogis, Audronė Vareikytė, Adolfas Kaziliūnas, Dangis Gudelis, Jonas Mickus Socialinių paslaugų tobulinimas Lietuvos savivaldybėse: mokomoji knyga. – ISBN 9955-19-029-9. – Vilnius: MRU leidykla. – 2006, 176 p.

2005

Arvydas Guogis, Dangis Gudelis Socialinių paslaugų teikimo seniems žmonėms veiksmingumo ir efektyvumo vertinimas // Lietuvos statistikos darbai = Lithuanian Statistics: Articles, Reports and Studies: mokslo darbų žurnalas. – ISSN 1392 -642X . – Vilnius. – 2005, Nr. 1, p. 12-21

Arvydas Guogis Socialinių paslaugų ekonominiai svertai Lietuvos Savivaldybėse // Socialinis darbas = Social Work: mokslo darbų žurnalas. – ISSN 1648-4789. – Vilnius. – 2005, Nr. 1, p.66-73

Arvydas Guogis Socialinė apsauga ir Naujosios viešosios vadybos alternatyva // Socialinis darbas = Social Work: mokslo darbų žurnalas. – ISSN 1648-4789. – Vilnius. – 2005, Nr. 2, p. 13 -19

Arvydas Guogis, Dangis Gudelis Socialinių paslaugų sektoriaus plėtros galimybės Lietuvoje // Viešoji politika ir administravimas = Public Policy and Administration: mokslo darbų žurnalas. – ISSN 1648-2603. – Vilnius.- 2005, Nr. 12, p.77-85

Arvydas Guogis Graikijos socialinės politikos raida // Viešoji politika ir administravimas = Public Policy and Administration: mokslo darbų žurnalas. – ISSN 1648-2603. – Vilnius.- 2005, Nr.14, p. 73-78

Arvydas Guogis On the Lithuanian Social Policy Model / editors Elina Palola, Annikki Savio/ Refining Social Dimension in an Enlarged EU: kolektyvinė monografija. – ISBN 951-33-1776-5. – Saarijarvi: Gumerus printing. – 2005, p. 95-98

2004

Arvydas Guogis Apie kai kurias socialinės nelygybės formavimosi sąlygas Lietuvoje // Filosofija. Sociologija = Philosophy. Sociology: mokslo darbų žurnalas. – ISSN 0235- 7186. – Vilnius. – 2004, Nr.3, p.17-21

Arvydas Guogis Globalizacijos poveikis socialinei apsaugai ir socialinei atskirčiai // Politologija: Journal of Political Science: mokslo darbų žurnalas. – ISSN 1392-1681. – Vilnius. – 2004, Nr. 4, p.78-109

Arvydas Guogis Naujosios viešosios vadybos metodologijos ir priemonių taikymas gerinant Lietuvos socialinį administravimą ir socialinės atskirties tyrimus // Viešoji politika ir administravimas Public Policy and Administration: mokslo darbų žurnalas. – ISSN 1648-2603. – Vilnius. – 2004, Nr. 9, p. 9-13.

2003

Arvydas Guogis, Dangis Gudelis Pilietinė visuomenė ir socialinė politika: Naujosios viešosios vadybos galimybės // Filosofija. Sociologija = Philosophy. Sociology: mokslo darbų žurnalas. – ISSN 0235-7186. – Vilnius. – 2003, Nr. 3, p.14-19

Arvydas Guogis On the Lithuanian Social Policy Model and the Factors Influencing It // Socialinis darbas: Social Work: mokslo darbų žurnalas. – ISSN 1648-4789. – Vilnius. – 2003, Nr. 4, p. 5-14

Arvydas Guogis, Dangis Gudelis Naujosios viešosios vadybos taikymo teoriniai ir praktiniai Aspektai // Viešoji politika ir administravimas = Public Policy and Administration: mokslo darbų žurnalas. – ISSN 1648-2603. – Vilnius. – 2003, Nr. 4, p.26-34

Arvydas Guogis, Dainius Bernotas Socialinės politikos modeliai: dekomodifikacijos ir savarankiškai dirbančiųjų problemos: monografija. – ISBN – 9955-563-25-7. – Vilnius: Lietuvos teisės universiteto Leidybos centras. – 2003, 97 p.

Arvydas Guogis Globalizacija ir socialumas šiuolaikinėmis sąlygomis /atsakinga redaktorė Jūratė Morkūnienė/ Globalizacija: kolektyvinė monografija. – ISBN 9955-563- 07-9. – Vilnius: Lietuvos teisės universiteto Leidybos centras. – 2003, p.191-199

2002

Arvydas Guogis Modeliavimo reikšmė socialiniame moksle // Viešoji politika ir administravimas = Public Policy and Administration: mokslo darbų žurnalas. – ISSN 1648-2603. – Vilnius. – 2002, Nr. 3, p. 94-98

Arvydas Guogis Viešasis administravimas Lietuvoje: nauji teorijos ir praktikos iššūkiai // Viešoji politika ir administravimas = Public Policy and Administration: mokslo darbų žurnalas. – ISSN 1648-2603. – Vilnius. – 2002, Nr. 3, p. 115

Arvydas Guogis Dekomodifikacijos reikšmė socialinėje apsaugoje // Filosofija. Sociologija = Philosophy. Sociology: mokslo darbų žurnalas. – ISSN 0235-7186. – Vilnius. – 2002, Nr. 4, p. 40-45

Arvydas Guogis Dėl Lietuvos socialinės politikos modelio // Politologija = Journal of Political Science : mokslo darbų žurnalas. – ISSN 1392-1681. – Vilnius. – 2002, Nr. 4, p. 76-95

2001

Arvydas Guogis, Dainius Bernotas Den Litauiske Socialpolitiske Model // Vindue mod Ost = Langas į Rytus: mokslo darbų žurnalas. – ISSN 0902-4344. – Odense. – 2001, Nr. 2, p. 24-25

Arvydas Guogis, Dainius Bernotas The Lithuanian Social Policy Model // Journal of Baltic Studies = Baltijos studijų žurnalas: mokslo darbų žurnalas. – ISSN 0162-9778. – Vancouver. – 2001, Nr. 3, p. 308-313

2000

Arvydas Guogis Švedijos socialdemokratų ideologija 1932-1994 metais: monografija. – ISBN 9986-752-74-4. – Vilnius: Eugrimas. – 2000, 104 p.

Arvydas Guogis Socialinės politikos modeliai: monografija. – ISBN 9986-752-76-0. – Vilnius: Eugrimas. – 2000, 80 p.

Arvydas Guogis, Dainius Bernotas, Domas Ūselis Lietuvos politinių partijų samprata apie socialinę apsaugą: monografija. – ISBN 9986-752-80-9. – Vilnius: Eugrimas. – 2000, 160 p.


 

 

VladWordPress -- XHTML 1.0